کاربردهای 3D PANEL

1-استفاده در انبوه سازی و مساکن روستایی و عشایری در مناطق کوهستانی و صعب العبور.

2- استفاده در مقاوم سازی ساختمانها و سازه هایی که در برابر نیروهای زلزله ضعیف بوده و نیاز به تقویت دارند.

3- استفاده بعنوان دیواره های جدا کننده و محیطی در ساختمانها، سالنهای صنعتی، سردخانه ها و …

4- استفاده بعنوان دیواره های  باربر قائم و جانبی، با حذف اسکلت سازه.

5- استفاده بعنوان پانل باربر در سقفها.

6- استفاده در دیوارهای محوطه.

7- استفاده جهت ساخت ویلا، سازه های گنبدی، سازه های موقت و …