شاتکریت:

تکنولوژی بتن پاشی یا همان شاتکریت با استفاده از دستگاه های مدرن ما را قادر میسازد تا پروژه هایی را تا همین چند وقت پیش نشدنی , غیر ممکن , رویا پردازانه و .. بودن را براحتی اجرایی کنیم . و تونل هایی بزنیم از زیر گسل های بسیار سست و در حال ریزش و بسیار پروژه های عمرانی و ساختمان سازی دیگر که در پرتو پیشرفت تکنولوژی در زمینه بتن پاشی و شاتکریت فراهم شده است .

شاتکریت و بتن پاشی

قبول سفارش اجرا از سراسر کشور

اجرای بتن پاشی و شاتکریت خشک و تر با دستگاه های 2017

اجرای شاتکریت