آدرس:

شهريار مجتمع صنعتي فردوسيه كوي لاله پ ٢

شماره تماس:

مدير كارخانه:٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوان
مدير فروش:٠٩١٢٤٦٤٨٢٨٥ مهندس سپهر
مدير توليد:٠٩١٢٢٧٨٤١٨٠ مهندس حسين پور

ایمیل:

info@3dpmco.ir

شرکت پلاستو فوم به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو شما می باشد