,

دیوار پیش ساخته گچی

  شماره های تماسدفتر فروش : ۰۲۶۳۶۷۰۰۰۲۲مدير كارخانه: ٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوانمدير توليد:٠٩١٢٢٧٨٤١٨٠ مهندس حسين پوردیوار پیش ساخته گچی برای دیوار کشی های سریع معمولا دیگر از آ…