کاربرد سازه های پیش ساخته

 شماره های تماسدفتر فروش : ۰۲۶۳۶۷۰۰۰۲۲مدير كارخانه: ٠٩١٢٥٢١٠٦٥٥ مهندس پهلوان  سازه پیش ساخته از این پس در ساخت و سازها سعی شده است که از سازه های پیش ساخته به جای مصالح قدیمی استفا…