قرنیز

قرنیز

هرجا صحبت از فروش قرنیز میشود نام فروشگاه های تزئینات ساختمان میدرخشد و آنها هستند که تنها ارائه دهنده و فروشنده قرنیز هستند اما قرنیز چیست شاید شما کسی باشید که حتی برای یکبارهم قرنیز را ندیده باشید و برایتان مبهم باشد که قرنیز چه کاربردی دارد…