تکنولوژی و تجهیزات روز شاتکریت را از ما بخواهید.

تکنولوژی بتن پاشی یا همان شاتکریت با استفاده از دستگاه های مدرن ما را قادر میسازد تا پروژه هایی را تا همین چند وقت پیش نشدنی , غیر ممکن , رویا پردازانه و .. بودن را براحتی اجرایی کنیم . و تونل هایی بزنیم از زیر گسل های بسیار سست و در حال ریزش و بسیار پروژه های عمرانی و ساختمان سازی دیگر که در پرتو پیشرفت تکنولوژی در زمینه بتن پاشی و شاتکریت فراهم شده است .

قبول سفارش اجرا از سراسر کشور

اجرای بتن پاشی و شاتکریت خشک و تر با دستگاه های 2018

اجرای شاتکریت